Salgsbetingelserne skal godkendes inden du kan afgive ordrer.

1. Anvendelsesområde
2. Priser
3. Betalingsbetingelser
4. Leveringsbetingelser
5. Forsinkelse
6. Fortrydelses- og returret
7. Risiko
8. Undersøgelsespligt
9. Mangler
10. Produktansvar
11. Ophavsret
12. Ejendomsforbehold
13. Tvister

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Ved ethvert køb af produkter fra it-mark ApS anses nærværende salgs- og leveringsbetingelser som en integreret del af handelsvilkårene, medmindre andet er aftalt skriftligt. Køber gøres således udtrykkeligt opmærksom på, at disse salgs- og leveringsbetingelser kan indeholde fravigelser fra købelovens generelle regler. Indsigelser mod vilkårene i salgs- og leveringsbetingelserne samt indsigelser mod eventuelt en ordrebekræftelses indhold skal fremsættes skriftligt over for it-mark ApS senest 3 dage (straks) efter modtagelsen af salgs- og leveringsbetingelserne samt eventuel ordrebekræftelse.

Til toppen

2. PRISER

Priser angives i henhold til it-mark ApS til enhver tid gældende prisliste ekskl. moms, leveringsomkostninger og forsikring.

Til toppen

3. BETALINGSBETINGELSER

Fakturabeløb betales netto kontant eller pr. efterkrav ved leveringen, medmindre anden betalingstermin udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelse, faktura eller anden aftale. Ved enhver betalingsforsinkelse påløber der morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr med kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse samt et inkassogebyr på kr. 100,00 ved overgivelse til advokat.

Til toppen

4. LEVERINGSBETINGELSER

Levering sker til den på ordrebekræftelsen angivne adresse, og udgifter til transport og transportforsikring pålægges kunden, medmindre andet er aftalt.

Til toppen

5. FORSINKELSE

Ved hel eller delvis forsinket levering, som it-mark ApS er ansvarlig for, er kunden berettiget til skriftligt at ophæve købet, for så vidt angår forsinkede varer, såfremt forsinkelsen er af væsentlig betydning for kunden, og it-mark ApS ved indgåelse af aftalen var gjort bekendt hermed. it-mark ApS er dog ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forhold hos producent eller underleverandør. Ophævelse kan kun ske, indtil faktisk levering har fundet sted. Herudover kan der ikke fremsættes krav, herunder krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen over for it-mark ApS i anledning af forsinkelse.

Til toppen

6. FORTRYDELSES- OG RETURRET

For bekræftede ordrer om køb gælder der ingen fortrydelses- eller annulleringsret, og leverede varer tages alene retur, såfremt dette er udtrykkeligt aftalt.
Aftalt returnering skal uden omkostninger for it-mark ApS ske i uanbrudt og ubeskadiget originalemballage. it-mark ApS forbeholder sig ret til at beregne sig et annullerings/returneringsgebyr.

Til toppen

7. RISIKO

Enhver risiko for leverede varer overgår til kunden ved leveringen.

Til toppen

8. UNDERSØGELSESPLIGT

Det påhviler kunden nøje at undersøge, om leverede varer svarer til det aftalte, og i det omfang dette ikke er tilfældet, skal reklamation uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter leveringsdagen fremsættes skriftligt over for it-mark ApS.

Til toppen

9. MANGLER

I det omfang der ikke er indgået særskilt serviceaftale, eller produkterne er leveret med videregående garanti eller reklamationsret fra producentens side, yder it-mark ApS 3 måneders reklamationsret på alle varer mod forevisning af faktura som dokumentation for leveringsdag. Reklamation mod fejl og mangler skal straks ved konstateringen fremsættes skriftligt over for it-mark ApS inden udløb af reklamationsfristen.
it-mark ApS forbeholder sig ret til inden for reklamationsperioden så vidt muligt at foretage afhjælpning af fejl og mangler på eget værksted eller foretage omlevering.
Omkostninger ved indlevering og returnering af varer i forbindelse med mangelafhjælpning betales af kunden.
Såfremt en vare som jævnfør fejlbeskrivelsen testes fejlfri, påregnes et testgebyr på forbrugt tid - ekskl. moms pr. del.
Såfremt afhjælpning af en konstateret fejl eller mangel, som it-mark ApS er ansvarlig for, ikke foretages inden for rimelig tid efter modtagelse af skriftlig reklamation, kan kunden hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis den konstaterede fejl eller mangel er af væsentlig betydning for kunden, og it-mark ApS har været bekendt hermed. Herudover kan der ikke over for it-mark ApS gøres andre mangelbeføjelser gældende som følge af fejl eller mangler, herunder krav om erstatning for direkte eller afledte økonomiske tab, følgeskader eller tab af data.
Ethvert krav mod it-mark ApS som følge af fejl og mangler er beløbsmæssigt begrænset til den mangelfulde vares købspris/udfaktureringspris. Der kan således heller ikke fremsættes krav som følge af afledte tab, følgeskader eller tab af data.

Til toppen

10. PRODUKTANSVAR

it-mark ApS er alene erstatningspligtig for produktansvar, som kan støttes på ufravigelige lovbestemmelser, og fraskriver sig således ethvert yderligere ansvar, der ikke kan støttes herpå. Herunder 3 parts produkter.
Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ufravigelige lovbestemmelser, hæfter it-mark ApS ikke for tingskade, som forårsages af defekter ved leverede produkter og enkeltdele heri, såfremt sådan defekt kan henføres til grov uagtsomhed hos it-mark ApS. Det erstatningsansvar, som måtte påhvile it-mark ApS omfatter alene kundens direkte tab, men ikke afledte tab, følgeskader eller tab af data, og er beløbsmæssigt begrænset til de leverede produkters købspris/udfaktureringspris.

Til toppen

11. OPHAVSRET

Kunden er forpligtet til at respektere og efterkomme it-mark ApS og eventuelle underleverandørers til enhver tid gældende immaterielle rettigheder og licensvilkår og forpligtes herved til at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med programmel.

Til toppen

12. EJENDOMSFORBEHOLD

it-mark ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil det fulde fakturabeløb, morarenter og eventuelle rykkergebyrer er betalt. Så længe ejendomsretten ikke er overgået til kunden, er kunden ikke berettiget til at udleje, pantsætte, eller på anden måde disponere over de leverede varer, bortset fra videresalg på en måde, som ikke bringer it-mark ApS ejendomsret i fare.

Til toppen

13. TVISTER

Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale skal anlægges ved Retten i Odense under anvendelse af dansk ret.

Til toppen

Vidste du

at it-mark er et stærkt team på 14 dygtige medarbejdere, der kører i hele Danmark og servicerer IT for virksomheder?

Denne side anvender cookies. Vi bruger cookies til at indsamle statistik over side trafik og lignende, for at optimere sidens indhold. Læs mere

OK